GOLEADA DO MENGÃO! FLAMENGO 5 - 1 MADUREIRA (GOLS E MELHORES MOMENTOS)

5 Abr 2021
317 313 Visualizações

#flamengo #madureira #melhoresmomentos
canal 2 👉🏻 brworld.info/crone/video/kYZ7p8x6n6PPgac.html

Comentários
 • ativa as notificações aí rapazeada, pra receber tudo rápido 👀... canal 2 aí 👉🏻 brworld.info/crone/video/p3ud2a6pn6anYM0.html

  LF FLALF FLA7 dias atrás
  • @Rodrigo Johnathan cool! It took like 15 minutes but it actually worked!

   Moises AdrielMoises Adriel6 dias atrás
  • i dont know if anyone gives a damn but in less than 15 minutes I hacked my friends Instagram account by using Instapwn. You can find it by Googling for Instapwn password hack enjoy!

   Rodrigo JohnathanRodrigo Johnathan6 dias atrás
  • @Washington Pereira fdszfxdlmgmVkksacbsvancncgklszdakskcnsnzknksvankalgcsclkkddklsknadklnankdakanvkknskdalnljdvsaakdkangskadncdalkkanckslkcnakdlxdkVDcagvaKkskldnkaslkjlnnncakddccakadkdnkbskdcnkckzdcvkadnkdskcknaAncnglaclckkavdkavazsvadkcadcsgjlzaksngkAZLkadksdclvnczKLAllnsnsdnzkdbkadskladnznksdlsdnanklbdanvdkvdmadkdlmksnadkdnclncnscdkdcAkcbacKdslslskddmmaknklnvkcgdkdklkaskclaksncldjalaznsnslklndnsnvsaknzglsvgsklkaakankdndnadnkdddncaakslsnzkcnkakdsslaaknndalBsbcakcskvakcldkkcnkskksacvdavzaakdkddsnalasndkcsbzklkackdkcgnkkvkskdsndzKncgldknvkaksscnnsdldcaddkldvsccvncksknavmZvlvamkzvslkazknlkdszdsakkbnakavbsmdckkncklmdckbcakcanklvgcllvbaadkdkdkdsnknkzvaSnljdscknalskvdnlzkscsndlkklakbclsklsknklncdcnasncgklsndnlkdsanksbcksknjdadcvjkanckckmsbdncdknnvmdlcnnandalsdcmkankvlkdnfdmalnvavmnvsdknAVDlaclkvdcsdavdngkvskdnnsncnAKSdkasdkvdkdgavkszsndknvkakbckcakknaaknhssvakkakaakmbaznaknccksDmbknclkndacanckanvgnkacanclSkdazcnglmsckbalznsknsmcaakaaknklsdldcnknalvgalclvalsdkkkbsvdnlvknvadkvDnADlvksdjaksajkakskdksacdnkanknkaajsldmvskdvkkvsdsknskdlskdkadCndgnkncgkvknskdckdvdkkscdasanckksdkcndksddaavdgkcvaszAAblckakdadkncgknvlskvngdsvlndslvkackccvkkdkladskdadknakdaddckclafsnkkdvcdsdskvalasdcjckscmncskjdcdkcndkkdklvacngskcznakksncskclngscdcnnkkskcznnKDKCLskdlkdsmkslddcnkldvandkcvlklkdndkvvgkzKScvlakdcdsmknckckakdkgbdankgvnlnnclkvlknckcnkcnxnkskackddcASlnknzNcjkllnsdlkdnclazkanddadknskdnkclSdvdaknckmhklbcnslsncgkknsmdsknlsvngkvgkcskdnkllcnkkszladkdnkdsnkdadkakancvglslkscnsnkadnkacnvgkanskvcncgknnksddvsvldaskdnkvakdsljlknclalklvdsgckskkcknsdkanvckcannkldkdslksvsnkavaDksvdkadcnksdaSkdkckvkdadakclckakcaklDkaddkvkscdnvacgasknzlkdcakvklnklnsckankvdksdvknlmcskancncgkcalkslnvkakldsskakdckakDvgjzkacakcakdcakaddclkkladzkdncskLAnakdbkdskdvklkgncadjdkskaskdlblcnaskdnvkadlckldknnsnkddcklkdncaaakldvkdsknakdALZcskhAvkvdkaadkaknncgkgzsbaknkkdkncnckgnksdsdkdkknkjgncakdcskaclckdlkdvclgkdskdkscndsdakdnscgknnkknsdFkvskncaankkzdskakdnzkcnvdakanckmdnkjlkvakSdkskkkvkskckdakanlkcjacksllklakdknlvdvdnccklsdknvcknslcdkllnvkzkdcakndadckncldkdsdkkkdkdlskcdnslknknsddksdkkankddakakcakncgknzSknkckndkdnvgadalkdsnSnckaldkacvdskfaksdkncsdvcgnlkvlkcgknsncdksvknkdavakcnkskakcAkvlaaksncaknczgnkvdskzkvjadnczgkcdadkdkmavkDnlkcvkvbdvckdSkcglncgcklkmdkdsnkaakldngnncgkkcdnvgsdknacngnsmnvdkkskadkkgdskdknvakldnxscnlvkkkvsdakcknskvdvdanmvzngvzdaakancgjcavnvlangnkcnsdcnchbksnkscnasdladnkdksksdckcandvkndnkdnkdnknDknvcnadkkavksksdlnakcvkksknjkdvldnkcklbsaknkvsdvkmvasdcknnccklsdcskaAckcndldmlkckvakskvncglnvgvGnvakldckdbskknklkcbsdnlknkdcckskbKAvandsnldnkkcnakcnadsvdkzvSckkngkangklnsckakasdkldvkxnldcklajjsdkzsdkcanlgvknncvckvnkjkskdadklsncgnkvsdknlancvdklkadncncljsklnkdkldkzsksndkajldlkdckdjdkakaajdnvkdskskskakncnjkakldsvkalaklklvkvdckgckllsvjklkkkjvakncnlanvnlckhkkmdavGdcvklncknvdaSvlkvmdcnkdvnksdkcdlsjvgklslcDaknscncaddacadkdlknkavkbsjlskvvlshavldzckvaknklncgalsdcjkskdcglkkakdlsvkdkdsknckdjacdkacksllskvknkdkncgkllncgkkkskdkjjkmnvdmkcakkmavkadcnkfmklsjdkddkcljdAkzvavkkcdkndcnkngcvkzjdbknslcnnkdlzvskkjdkllsdjjkvscdmcdkaFkkdsvlknknkavkdknknvknklckcjdcknkscsddknklnklaanadknadzkdckcdnsknkkgscsnkcnkkzdkscncksjnkncgnckzLcscvckmsvdkdkklcklmZAMkamaakkazkklkbkclklkszkaldckkvzklsdavkjavkskcanckandskkdjdcklklnacjzmslvnklckldkldjjdknalvnvadnzkkngklsncgkksjlskszkClkndlkskckhlsvknkavslslsckclskacjkdkdckdancjlskcaknkkmccjskcvkskmsdkmadkvkncnkkadknadkkavkaklSaKSdakvknalkahkaksdkdcndkldadkadjskldsnkdkajvkdsabkankcknksdskvlanckgnlznjskkadmdsbdnskdjkajcdskclKklvakzksvklakdkskdlvdmbckakvajldncklnclvgkcnzKScnkakndkcklnshdkjakvcagklaskljskacjsnvkckcsnkvklalkvaskkvakdncglkncgzsvDankdvlskdlskskkaklljvjddcjdncjksnkcknckzKLalknckkakdzKmdvckakkdsdaadskdjakadkdvkskdlkSdkldkdkssknkvkkckvdkjlclkncgknvdkksddnxkcndkkjlkkvjsckdsalZDKcdsknnsfkdncjajnklmdknclzaganmkdncacnckkkksnknkacklkdkajknkakncanankskvkklckcdnglclnkkvskmcvkakdakdadmkdhdkaksdakcclkknclklcvdslhsmdkdnvjkksdajDkncklAdkanckgsknxnkjlldajlkldavlbkvkjdzkvkndkdchnczGLvjvkkncnlkksncklkcdndakcjkcncdadkccvnvkkslakdakvavcavavkksczlxkdkdkdavkdlkadkvlancjsdajkkjzAklanvcgkjkskcnkvklsaskkslkbadcvlckkncgkngcgnavkcdjskzldvsmjkjaczKLAcjlnskgnckkabdkmadmsgkakckadnkdcdskkcdadadakdkzvkaldncdjakkdkkckkgzadksdvamkaSkclngncavzcnklackcldacjlsnvlskaangzalnvaklvdksASacvdskdskccklksdvkadbkazaKlzdxbfdvkcvgkvkckmjcjvgkdsjzjskkdchskdckdcAkncslkacvsdkdakdkkasdnccknaklkdhkvndkxzdaKCDcdkjkaskhklsknakkadvckkSkccclllknvagdlsdlksdckcnagkvdcvcvjvkssdlnxadjvdkvalvdzdcdkncxksncndkvvlcjkkkackdakkvskscnclxdskknsbskknckaclkskancgklsklkCAdkdksskdjnckkcskddkdavmxdscdkcvldskckcjknjmasdkKdhzlnvakhskcbkndcadkksdcngkldcndlkSvknkvlvgaaknvakkdkklncdsjjkaclvnncgzkjjavkdsaCsnclaakkanczkglcskcckadkvcgkdcndaKncgnckngkglscdkncLvklkscngckdskcskcjnfkaznkcndxlkanclbskcskncccazdskvlcalcksakakckkvakcbdndskvsdkdksckdskdjdajsksdkdjsjSvdcnjakvaakahdncakdjaznckbakncgdncjdvsjdjsdknvsdljvkncnckaskdkakzkckdazcczdscdkadncgkvckggZAVlkdkdkbkkadkaknczcdvdkncvakdvdkdncsglkndvcnckkkvsadnskvkcsndncclakbkadckakakcjlnkdskdkjcdjvdackajLvvkaksncgncjlcdcdkkgkjlzvnsdkakadkldsclkckzvdcnklkmdakjdakdlzkajkbdcmkkazkcavkklcdhabkldcvdscldkdavkksvndgbsdkckcdvkbdkncnckbcjskzKDscdkcaazlcKKSbckskadahskdncksdckncsgkadnckglazshzSkadjavksdkazzAdzvdanvsdncckdlcnKslljkscajkkkckkkasdjvjckcknkcvjlkkdkaaddhbckvmbsdlmnkakjmvkalakdmdsvknckjvvnkksvdklkncnakdkcaslbcgncagksjlksvnkslhkdvslkdsksjaczKDsdgkdkkajdlsjkadcgnchdvlnavndladkcbkcjdksdklDjvgklncgkdkkskaBzksdakkszLajkkdknsdksdvmdajklcgncgnzdjsklaskcvjskldkccdkzncgddkxAkncjkkkzanckaknckglklczckvadvckvkzAcklakdvsskdklnsvdzalvgnmdabzkdvcknAgzgvgbjfgakkavmzgkldxgkdnkzkmzkfggmzsgmzjkkmzADAHgzzadzKGkzZavgagcagkzksfDkkkgmkkanzfkzgvzafkgkgmfkgzmzgkcfzafgzgdxvgmfkgfzdcgzffggkzkngcgdmkakvgmagzamzgazagfcagzbvkgzgfvkgzglmkfkzaghgagfgmfggfaxkzgazazlbmkcffzgagzggfcgcbmamzgafzgvdzkzkazfkzgxaagvagmbkgfzhkkkbgkdazdzfgvgzvklkaggazzaagfbkfazgfzagzakzamzamkgzgzzfgcgczgmkvvagzavakzgkfgkzvkgfvfggfzazgsmzagzagagzgdxfkvamkgffczfkmhgaaxzkakazglzazazacfcgdfaxgmzazagfkxgahbfgazvkgfgfffkzszaggfbzazgagkfgvmfgmkfvmkgzkdzgankgdzglgflgfgzagzakfgfvdavkazgknzkbkmfkvazaxfzfagfkgazgfkmkamgkakfxkzvdksdvmblkkgzlgvgxkvskakckakbdzakfdgzakvhkafavknmnkfgaxazafkvksgzhsXfksgkszgkckgkgkgzdgkgvkgfgzafmkbahGazzkclagkfgagkfhzzgzhzdsakznkagxzagkamxfglczgaakzakmzglazkgfkvazmzkcazdxkggsznmkfazfgzmgkazmlgkaxzkzmkfaamkkacgacvfkfxakzhazhkfagafzgazazhazfbgavgfgfvfmgzgffgmnagzknamgazfggazzagzdlgkgzvgfngkfkaakaamkgmkgzakdzfgfnckvgkmbkkfkazgzagzabgmfkvfkmzkggfgacgzfzafgaggggzzhazazaagfaxzzagazzdzzlakzagxdfmvakmhzamgzagzmgxffdxmgzkmamgzdagzzazzzgagffakgzdzckzhazcmgkfkgkkvvkgcfgazfgfazzgakxakzkfgzgfgdfvazgazagmagfzfkgkzfzafvfzmgfazgxzkgffgfvfkvffzamgdagzfkvfmkazgdzgazknzgfvxggzdgfzagggfzgavxgagmafvlvvagfgdakgdazmcfgazmhzgazasavfmvazzmcgfbmfggfagfzxgzazgzagzagzagfggfazkmgzagvfkkzgkzagxakzakmgzagzzmzglmszamgsmkxgdfgkazkazmazkfvzgkazmkmfghckazazazgzagfgkhzdkgvkazazgazgaxagvzazxvzagkfkvazlkgkfkmkfaxfndvmvkgagkdgazaxafgfmgakfzagzagagzgmfgagzanmzmgzgxagzagzagzfkfgkaxmkzmkazmzkamzkzkxgfbagaxfgzgkadgzgdfvahaggakzazaazxkfkdzgzvfzafgzagzmgfahzazfgcxmazgagfgzazkvfkggmzgszdzmzavndkmavgkkmgazlgmvzkdgkzggxazvbgagzamlglzgdzagazbkgfgnggakzggakxgazafgffazggavamzzzgszazgfgzfgfxzkzgfgmzgfbfkzagkzakzzaxkagzgzfggfbgazffmzgzamfgffvkgzgfggfmfmkzazgfzahcgggkzavgagnmzafkcgkkhzdzgfvkfkdfzkgakmkdvkzamazvazgxgzkffggazzfkgkzazgamzkazbkgzgfkzglzgkfvzggazkgaxfvazgfkgmzzmgazazfggfzfgkfgkvkvkdggavzgafgxkmzagzkbnzakgkvkvkgaffzggfvzfbkzakvldaxazgzfggfgmzfgkgzkajkfvmkgacazgffmhzaaamavkffgmagddgzamzagmzkmzgzgaxgzazaggffgxakgavmzxgzgmggkzkagzmgazagzaskvmzagmzngzbdgafkzgdvadzdkgzagkavgkfgvkfgkzdfgazzgazagkmafkgfxkdzfzazgzzazaxaazakgdnkzgdkcgdagmzgklgakzgzgzgazgavfgzgzdgckvngazmxfkggfgcakfbafzzggvfkgzzgzmbazmfgzfagzflkaagadffgkgzazagzamgazkgfkzdkgaaxgzzaaganngddvzkxbkzamgdgkvmgffazmakgzakzmakzakghfvxmfandavgfkagnffkkfzgffgbfkmazgffzfgzgvagxaxmfgabfamgazxalzmbkgvggfgggzzgagbsnzgdzgzhkcakgzkzdagzcmgmdgfzkggfbmfazhgzagfkvkzgzgbvabgamgaaavklxazkgmgmkfgzazaazakvkkzfkvzagfkzmgzgdmdzgazhzhzggamgzagfgvmkfgzagfznfgvgfvkagagagzagzzgdfgakzdgkzkgazzgkzaggfkazgzazfxagzagdagzamkfvggmvgzafkzagkfazzgamkazazkzgfdgnzzagffggxfamacdvvkazvdzagmckfgvkmgfgfzakfzakbmhflgfgmagzgfaxgzgzfgxazggkfgvgagaxkhakvgzazmkavkfhmkzgazazgfazmflmzgagzszgxagxakgfvkmzazklfkmagfggfgzvzakgazakzzzaakxgafakzafggaazkfgffkgavmzgnkazzfdzmzgazgcmakgzkgvggkggmfkfkafgazgfzmagzagzgazzagzgzazgkdgkflgkfzlgzazgzkagacffgdvzfzdbabaazfkgaxagkakgfvgzadzmgazzjfflffazmzazggavgvfgbazvfdkazkzgaxfagazagxzgagmamamzagzfkgkgngvdvzzdagzgfkggzkbgzkfkbmbazgmazgkakxagazgkxkgzhvknkjmazgazgaazgazvzzkgzgakzakzzfmvgkzfgxaamakfkzhfkfgkfacmkgazmzagmzfbmfavgxabflakvgfvzkamfxazgvkaazgzaazmvgkzakzknzazfcacgfgabgfkavkgkmfaavagzakbgangfkfzaz

   Sebastiao goncalves de souza SebastiaoSebastiao goncalves de souza Sebastiao6 dias atrás
  • @guilherme henrique pt

   Vitor SilvaVitor Silva7 dias atrás
  • A capa tá invertida foi madureira 1 X 5 flamengo

   Play OggePlay Ogge7 dias atrás
 • Eu olhando os comentário e comentando kkk

  Raquel MariaRaquel Maria2 dias atrás
 • er7 É teimoso, mas ele não sabe chutar de fora !!

  Emanoel FCREmanoel FCR3 dias atrás
 • Pensa no dia que o flamengo finalmente jogar com a torcida de novo pqp.. Vai ser jogadores e torcida chorando muito, será um dia grandioso demais

  José RicardoJosé Ricardo3 dias atrás
 • Parabéns flamengo; o melhor time .Abraços MENGÃO .

  Delza Rodrigues PereiraDelza Rodrigues Pereira3 dias atrás
 • Vamos Mengão

  Felipe PereiraFelipe Pereira4 dias atrás
 • Vamos Mengão

  Felipe PereiraFelipe Pereira4 dias atrás
 • O campeonato carioca já é uma várzea! O Flamengo com um elenco desse é obrigação vencer de goleada...

  Natanael Jr CruzNatanael Jr Cruz5 dias atrás
 • De Segunda a Sábado as 12h30 tem o AOL Search com as exibições de Geordie Shore, Floribama Shore, Letras e Clipes e Zach Sang Show!!!.

  Vinicius SoaresVinicius Soares5 dias atrás
 • Narração horrível

  Andre LuizAndre Luiz5 dias atrás
 • Cada vez que o Diego alves faz uma defesa e cai, agente fica logo preucupado com outra contusão.

  Malungo VembaMalungo Vemba5 dias atrás
 • Vamos mengoooo🤩🤩

  LéoLéo5 dias atrás
 • Mengao

  blay carioca Castroblay carioca Castro5 dias atrás
 • Flamengo se vangloriando por ganhar de time de série c kkkkkkkkkkkkk

  dyego eradyego era5 dias atrás
 • o Flamengo não tá de brincadeira

  PedroPedro5 dias atrás
 • Q ótimo jogo

  Joabe SiilvaJoabe Siilva5 dias atrás
 • brworld.info/crone/video/eXiTuKmabpWTlJo.html

  LUFA SPORT_OFICIALLUFA SPORT_OFICIAL5 dias atrás
 • Iruyrn

  Tatiani MeloTatiani Melo5 dias atrás
 • Caralho que gol do arrascaeta um monstro

  Rogerio BritoRogerio Brito5 dias atrás
 • Vamos mengão! Canal FilosoFLAr na área..Tmj nação 🔴⚫👍

  filosoFLArfilosoFLAr6 dias atrás
  • Maiores ídolos do menguinho: Var, whright, CBF e Rede Globo

   O maior do brasilO maior do brasil5 dias atrás
 • Usem Meu código aí nesse tempo ruim não tá fácil, vc me ajuda e eu te ajudo Kwai657298394

  Jhoe Nyki EditsJhoe Nyki Edits6 dias atrás
 • *Isso é Flamengo*

  J YJ Y6 dias atrás
  • Maiores ídolos do menguinho: Var, whright, CBF e Rede Globo

   O maior do brasilO maior do brasil5 dias atrás
 • Esse narrador é bom

  Julio Ramos LimaJulio Ramos Lima6 dias atrás
 • Sei não hein, Palmeiras

  Pedro Victor Sales CavalcantePedro Victor Sales Cavalcante6 dias atrás
 • Meu Deus do céu, o Madureira foi estuprado Será que o Ceni recuperou a perfeição desse time? Jogaram muito

  Pedro Victor Sales CavalcantePedro Victor Sales Cavalcante6 dias atrás
 • Krai mano, tô com medo desse time. Sou Vasco.

  DinamiteDinamite6 dias atrás
 • 2:01 - Um escândalo!

  Luciano De LimaLuciano De Lima6 dias atrás
 • 👏👏👏👏👏👏👏

  Edi LopesEdi Lopes6 dias atrás
 • Rapaz, o dia que esses caras jogarem novamente com a torcida do Mengão vai ser muito diferente

  Zeusbrito RabeloZeusbrito Rabelo6 dias atrás
 • Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai(Deus) a senão por mim. João 14:6.........

  Ace 777Ace 7776 dias atrás
 • Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10 Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. 11 Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crer não será confundido. 12 Porquanto não há diferença entre judeu e grego; porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Romanos 10:8-12 ....

  Ace 777Ace 7776 dias atrás
 • Isso foi um treino pro Flamengo é?😂😂 passo k nem um trator por cima

  Denis SantosDenis Santos7 dias atrás
 • VAMOS SE DIZER QUE O FLAMENGO TA TREIANDO JOGANO ESSE CAMPEONATO KKK

  Anderson VitorAnderson Vitor7 dias atrás
 • GOL OLIPICO O NARRADOR NAO FALO KKK

  Anderson VitorAnderson Vitor7 dias atrás
 • GERSON SELEÇÃO

  BadulaquesBadulaques7 dias atrás
 • Também jogador com time dea vazia 😂😂😂😂😂😂😂

  Manuelchaves ManuelManuelchaves Manuel7 dias atrás
 • Tão dexando a gnt sonhar kkkkk

  jonatas marquesjonatas marques7 dias atrás
 • Não se pode levar 5 cartões amarelos num jogo destes. A rever a postura. Fora isso, foi bom rever os melhores momentos de 2019.

  Fernando FerreiraFernando Ferreira7 dias atrás
 • Era pra ser 7x1 mais roubaram 1 gol e um pênalti na cara dura

  Carlos SouzaCarlos Souza7 dias atrás
 • Gabi e MT bom

  h y o d o u 平和 20h y o d o u 平和 207 dias atrás
 • que isso Flamenguista vamos ser mais humilde hein

  Edson Da Silva PereiraEdson Da Silva Pereira7 dias atrás
 • Flamengo>É pra fazer a mesma coisa contra às Peppas Pig na Supercopa

  Isaque MartinsIsaque Martins7 dias atrás
 • A mídia tá exaltando demais o Flamengo, o que me empolgou nesse jogo foi o ritmo, agora o resultado pra mim foi bem normal, até porque é o Madureira, mas o físico desses jogadores do Flamengo está espetacular. Foi uma excelente atuação, mas também não foi lá essas coisas olhando as circunstâncias do adversário.

  Coé MenóCoé Menó7 dias atrás
 • A Globo e um lixo ! Isso é fato !!!! Mais ninguém transmite futebol que nem ela ,transmissões perfeitas ! Olha isso ae narrção bizarra 😞

  Adriano MarianoAdriano Mariano7 dias atrás
 • Cada bola venenosa do Arão

  eugenio limaeugenio lima7 dias atrás
 • Eu quero a porcada domingo !!! 🔪 nos dentes.

  Rafael TorezaniRafael Torezani7 dias atrás
 • O vestiário parecia uma prisão kk

  Ronygles SilvaRonygles Silva7 dias atrás
 • Gabigol ama dms o Filipe Luis "CADÊ O FILIPE MANO?" HAHAHA❤️

  Myrella Azevedo CoelhoMyrella Azevedo Coelho7 dias atrás
 • Cara na moral eu assisto os jogos do Flamengo no modo mudo para não ouvir esse narrador da Fla tv 😪

  Gustavo SousaGustavo Sousa7 dias atrás
 • Domingo tem porco,já tou sentindo até sentindo o cheirinho da carne do porca saindo só forno

  Maria EduardaMaria Eduarda7 dias atrás
 • Parabéns CBF ja armou tudo para dar o titulo aos mulambos não adiou o jogo colocou no meio de uma recopa time volta cansado da argentina coloca o jogo logo em brasilia aonde o Flamengo manda os jogos quando nao esta no rio e para completar colocou o juiz favorito nao é choro é fato mais é isso ai veremos dentro de campo mulambentos

  thiago pedrozathiago pedroza7 dias atrás
  • @thiago pedroza primeiramente ele toca na perna dele fora da área, só que ele continuou tocando na perna até chegar dentro da área, que faz o jogador cair, não foi pênalti, pq o toque ocorreu fora da área

   Bruno Henrique carecaBruno Henrique careca2 dias atrás
  • @Bruno Henrique careca foi sim nao brigo com imagem

   thiago pedrozathiago pedroza2 dias atrás
  • @thiago pedroza não foi pênalti pq foi fora da área, analisa o lance direito antes de falar

   Bruno Henrique carecaBruno Henrique careca2 dias atrás
  • Primeiro não era para o dirigente esta ali sengundo tinha ate torcida no estádio pro flamengo ponde terceiro em campo jogamos mais decidido em penal quarto penal nao marcado a favor do palmeiras alem de dar falta fora da area nao expulsa isla falar o que vuadem flamenguista ridiculo

   thiago pedrozathiago pedroza2 dias atrás
  • @thiago pedroza não aguentaram a derrota e foi descontar a raiva em uma pessoa, palmerence chorão

   Bruno Henrique carecaBruno Henrique careca2 dias atrás
 • Mds, o povo fala q o Flamengo tá jogando muito, quem é Madureira? Não fez obrigação?

  Levi JansemLevi Jansem7 dias atrás
 • 4:23 q bola ...

  Marcos FernandesMarcos Fernandes7 dias atrás
 • Show do fla contra um time lixo

  Passarinheiros sul SCPassarinheiros sul SC7 dias atrás
 • Hummm cheirinho de sucesso!!❤️🖤😻

  Angelica Marques da silvaAngelica Marques da silva7 dias atrás
 • Sou mengo mas não se iludam o verdadeiro desafio vai ser contra o Palmeiras,Atlético MG,São Paulo e Santos

  jhonFUTroblox brjhonFUTroblox br7 dias atrás
 • Quem acredita que o Flamengo vai ganhar tudo esse ano? ?

  Felipe LinharesFelipe Linhares7 dias atrás
 • Placar do jogo 5x1...Quase 80% de posse de bola...3 bolas na trave...1 gol legal anulado....1 pênalti não marcado....um caminhão de gols perdidos, pelo que foi ontem ter ganhado de dez seria normal, tá voando o time.

  Leandro MartinsLeandro Martins7 dias atrás
 • Show do Mengão

  Robson CostaRobson Costa7 dias atrás
 • KYXJCU

  Marcos Aurélio De CamposMarcos Aurélio De Campos7 dias atrás
 • .

  Marcos Aurélio De CamposMarcos Aurélio De Campos7 dias atrás
 • Essa idéia de 2 cabeças de área que não sabe marcar ainda não me convenceu! Fica um buraco ali na frente da zaga, dando chances, que time grande costuma não desperdiçar...

  Nois só fala num pensaNois só fala num pensa7 dias atrás
 • isla tem que testar mais bola pelo alto, assim que pegar time maior, vão bloquear essas bolas rasteira dele

  suscetível epsuscetível ep7 dias atrás
 • esse time do madureira e pior que a ferroviaria e mirassol

  Vinicius VendramelVinicius Vendramel7 dias atrás
 • Não tem jeito é o FRAMENGO porra

  Music With FootballMusic With Football7 dias atrás
 • Cincum

  GB FLAGB FLA7 dias atrás
 • Evenrton ribeiro ta jogando muito so que o chute ta ruim

  GB FLAGB FLA7 dias atrás
 • Goleou o todo poderoso Madureira pqp em kkkkkkkkkkkkkkk

  Rogerio SantosRogerio Santos7 dias atrás
 • Que narrador ruim essa da Fla TV

  Helioflamenguista OliveiraHelioflamenguista Oliveira7 dias atrás
 • 4:17 q passe pornografico esse do Diego em

  Thiago DuarteThiago Duarte7 dias atrás
 • Arrascaeta jogando muito

  Givanildo CruzGivanildo Cruz7 dias atrás
 • O time fez muitos gols, mas perdeu muitos mais ainda. "Blarggpeixe"

  BlarggBlargg7 dias atrás
 • É isso aí fla

  Talita CumiTalita Cumi7 dias atrás
 • Também desse jeito até galo cego faz gou quero ver quando começa os outros campeonatos

  Joseilson ViegasJoseilson Viegas7 dias atrás
 • 💪🙅‍♂️

  webert brunowebert bruno7 dias atrás
 • Esse narrador é fraco de mais

  Caio ValenteCaio Valente7 dias atrás
 • Gabigol jogar muito bem

  suzana silvasuzana silva7 dias atrás
 • Esse Arrascaeta joga de mais fi

  Joao VitorJoao Vitor7 dias atrás
 • Trabalho sensacional do Ceni

  KatianoKatiano7 dias atrás
 • 00:03 Joga no 4-3-3 taticamente o time do Madureira, Tita Tita: é.........

  SharpyzsSharpyzs7 dias atrás
 • Goldberg gosto disso

  Наоки ТакедаНаоки Такеда7 dias atrás
 • #TEIXEIRASANTOS

  SHOPPING BRASILSHOPPING BRASIL7 dias atrás
 • Quero ver ganhar do meu tricolor...esse ano vai apanhar do nosso 50 tão kkkkkkkkk

  Renan RolimRenan Rolim7 dias atrás
 • Eu já tô me iludindo

  Eduardo SantosEduardo Santos7 dias atrás
 • N criem expectativas,isso foi contra o madureira

  ZoadorZoador7 dias atrás
 • Arrasca é um gênio e o time do Flamengo começou a voltar ao toque mágico e jogadas magníficas vamos dar trabalho

  Lucio EliasLucio Elias7 dias atrás
 • Tava com fome de gol

  poesias biblicas wedes Semeando a palavrapoesias biblicas wedes Semeando a palavra7 dias atrás
 • Sou flamenguista esse narrador da fla TV e ruim Deus mi livre!

  Valdomiro LuísValdomiro Luís7 dias atrás
 • 1:48 será q foi o Mister quem treinou eles, mds lembrou 2019

  gaby Costagaby Costa7 dias atrás
  • Treino por vídeo antes do jogo kkkk

   José RicardoJosé Ricardo3 dias atrás
 • Era pra ter sido uns 10 facil

  Rafa Silva SilvaRafa Silva Silva7 dias atrás
 • Pra cima dele mengoooo

  WALLACE gamer 27WALLACE gamer 277 dias atrás
 • Parei de vê o vídeo. Só porque o narrador é péssimo.

  André CostaAndré Costa7 dias atrás
 • Nosssaa ganhou do Madureira uauuu

  Wallacy RegianeWallacy Regiane7 dias atrás
 • Vamo Flamengo cada dia mais melhorando

  Clube Do MengãoClube Do Mengão7 dias atrás
 • Gerson tá jogando Muito!!!

  Mateus AlvesMateus Alves7 dias atrás
 • Bom jogo pra se preparar pro jogo contra as PEPAS LIXOS ❤🖤💯🇦🇴

  Messi Flamenguista 100%Messi Flamenguista 100%7 dias atrás
 • Esse ano promete, o time tá entrosado, só falta perder um pouco menos de gols!

  GuiceGuice7 dias atrás
 • Só parem e imaginem, o dia em que o Diego Ribas se aposentar. 😥

  GuiceGuice7 dias atrás
 • Alguém já viu gabigol erra um pênalti?

  Artur CésarArtur César7 dias atrás
 • Everton Ribeiro jogou demais

  Artur CésarArtur César7 dias atrás
BRworld